Endringer i MKAFs forsikringsordninger fra 1. oktober 2008

Fra og med 1.oktober 2008 har MKAF endret våre forsikringer. Dette har blitt gjort etter behandling i MKAFs styre- og medlemsmøte.

Fra samme dato har vår uføreforsikring og gruppelivsforsikring blitt flyttet fra Sparebank 1 til SAGA forsikring. Våre øvrige kollektive forsikringer som kollektiv hjem, fritidsulykkesforsikring og grunnforsikring har vi fortsatt gjennom Sparebank 1.

Endringer Uføreforsikring:

 • Forsikringssum på 6 G ved 50 % arbeidsuførhet eller mer i minst 2 år.
 • Etter 2 år utbetales 20 % av forsikringssummen, ved fortsatt arbeidsuførhet etter 5 år utbetales de resterende 80 %.
 • Ved varig vedtak om arbeidsuførhet fra rikstrygdeverket kan hele summen utbetales etter 2 år.
 • Hele beløpet kommer til utbetaling når arbeidsuførheten er klassifisert til mellom 50 og 100 %.
 • Forsikringen gjelder i sin helhet frem til 60 år, ingen nedtrapping fra 50 til 60 år.

Endringer Gruppelivsforsikringen:

 • Forsikringssum på 4 G
 • Denne forsikringen dekker dødsfall hos medlemmets ektefelle/samboer (samboer må ha hatt felles adresse i 2 år eller som har felles barn og felles bolig, og det ikke foreligger forhold som er til hinder for lovlig ekteskap)
 • For medlemmer uten ektefelle/samboer gjelder forsikringen for medlemmet.
 • Kollektiv ulykkesforsikring er tatt vekk.
 • Gjelder frem til fylte 60 år.

Total pris for begge ordningene er pr.dato kr: 290,- pr.måned

Det arbeides fortsatt med å få enda flere fagforeninger med i ordningen, lykkes vi med dette kan det bety ytterligere reduksjon i prisen.

Viktigste endringer fra tidligere ordning:

 • Ingen nedtrapping av uføredekningen fra 50 til 60 år.
 • Uføredekningen er økt med 1 G.
 • Tidligere gruppeliv for medlemmet var på 116 00, ny ordning dekker ektefelle/samboer og er økt til 4 G.
 • Kollektiv ulykke er tatt vekk.
 • Prisreduksjon fra kr: 410,- pr.måned til kr: 290,- pr.måned.

Gruppelivsdekning gjelder kun frem til 60 år og ikke 67 år.

Pr. 1.mai 2008 er G= 70 256,-

Har dere ytterligere spørsmål, kan dere ta kontakt med MKAFs kontor. Vi stiller gjerne opp på gruppemøter/skiftmøter for å orientere om våre forsikringer.