Medlemsforsikringer

Som medlem av MKAF har du bl.a. disse forsikringene inkludert i medlemskapet.

LO FAVØR GRUNNFORSIKRING

Grunnforsikringen er en mindre livsforsikring som er ment til å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall hos medlem, dennes ektefelle/samboer eller hjemmeboende barn under 21 år.
Forsikringen gjelder så lenge du er medlem.
Gjelder dødsfall uansett årsak. Kostnadene ved forsikringen er inkludert i medlemsskapet.
Ved dødsfall ta kontakt med MKAFs kontor.

LO FAVØR FRITIDSULYKKEFORSIKRING

Dette er en mindre ulykkesforsikring som gjelder ulykkesskader i fritiden. Ordningen gjelder kun for medlemmer frem til fylte 67 år.
Ved dødsfall som følge av en ulykke i fritiden beløper erstatningen seg til kr: 100 000,-. For medlemmer uten forsørgeransvar er erstatningsbeløpet kr: 10 000,-
Ved invaliditet som følge av en ulykkesskade i fritiden er erstatningsbeløpet inntil kr: 200 000,-
Kostnadene ved forsikringen er inkludert i medlemskontigenten.
Ved skade henvender du deg til MKAFs kontor.

KOLLEKTIV HJEM FORSIKRING

LO Favør kollektiv hjemforsikring er en del av ditt medlemsskap i MKAF og Kjemisk Forbund.
Forsikringen dekker vanlige tap og skader på innbo og løsøre.
Forsikringen har ingen øvre erstatningsgrense unntaket er enkeltgjenstander som har en øvre erstatningsgrense på inntil kr: 100 000,-
Egenandelen er på kr: 3 000,- men er det to eller flere i husstanden som har kollektiv hjem bortfaller egenandelen.
Ved skade eller tap som dekkes av kollektiv hjem kan du henvende deg til Sparebank 1 enten pr.telefon eller ved personlig oppmøte.
Kostnadene ved forsikringen er inkludert i medlemskontigenten.
Fra og med 01.01.07 er også toppsikringen inkludert i kollektiv hjem forsikringen.

MKAFs UFØREFORSIKRING

Uføreforsikringen opphørte fra 31.12.16.

MKAFs GRUPPELIVFORSIKRING

Forsikringen opphørte fra 1.1.16.

Se informasjonsfolder fra Pareto om gruppeliv- / uføreforsikring.

REISEFORSIKRING

MKAF inngikk våren 2002 en avtale om reiseforsikring med Europeiske reiseforsikring.
Forsikringen er en helårs reiseforsikring som dekker medlemmet, ektefelle/samboer samt barn under 20 år.
I forsikringen er det også inkludert avbestillingsforsikring.
Ordningen krever ingen overnatting for at du skal være dekket på reisen. Ordningen har ingen egenandel om du skulle bli utsatt for uhell/sykdom på reisen.
Dette er en frivillig ordning som den enkelte må henvende seg til MKAFs kontor for å tegne seg på.
Ordningen koster kr: 1150,- pr.år.